Преглед на стоката. Рекламации  

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. 

Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. 

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. 

Адрес за жалби: гр. София 1309 , бул. „Столетов” №38, вх.Б, ап.21

e-mail:  jil@abv.bg 

телефон: 02 931 50 61/ 02 832 86 73

 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена 

На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП.,  купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

Потребителят предварително писмено да информира „Жилища” ЕООД на следния

 e-mail: jil@abv.bg  че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:   

 ● банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена

на  върнатата стока;

       ● Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, в офиса на “Жилища” ЕООД

на адрес: гр. София 1309 , бул. „Столетов” №38, вх.Б, ап.21, телефон 02 931 50 61

 .            ●  Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от фирмата  защитни стикери.

              ● Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка  на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „Жилища ЕООД” ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

В с        В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, „Жилища” ЕООД” ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда дадена банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Продуктът е добавен към списъка с желания
Продуктът е добавен за сравнение.